ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560


ประธานธงชัย พุทธมอญ,นายลือชัย ศรีหาคลัง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด และผู้จัดการมยุรี โอวาทกานนท์ มอบเงินช่วยน้ำท่วม สพป.รอ.เขต1 และ ศาลากลางจังหวัด แห่งละ 5,000 บาท

แบบฟอร์ม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ (ดาวน์โหลด)
คำขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
คำขอเอาประกันภัยเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เซ็นสัญญาเงินกู้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ร่วมมือกับสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเข้าเยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูร้อยเอ็ด

ตารางการออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ประจำปี 2560


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด สมทบทุน 100,099 บาท สร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ เนื่องในโอกาศครบ 101 ปี การสหกรณ์ไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานเขตต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพยย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ลงนามสัญญาใช้งานระบบบริหารสหกรณ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 66 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 0-4351-1022 , 0-4351-2410