ระบบสมาชิกออนไลน์ การสมัครเป็นสมาชิก บริการเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ แบบฟอร์ม สวัสดิการสหกรณ ติดต่อเรา

รายการย่อแสดงสินทรัพย์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
พระราชบัญญัติสหกรณ์
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
แผนงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563
แผนควบคุมภายใน ปี 2563
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
คู่มือปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ ครูร้อยเอ็ด
คู่มือจรรยาบรรณ ปี 2563
กฎบัตรคณะทำงานควบคุมภายใน
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
วารสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประกาศ ที่ 3/2565
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานตามประกาศ ที่ 1/2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศ ผู้มีคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาทนายความภายนอกดำเนินการในด้านคดี
ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศ การสรรหาทนายความภายนอกดำเนินการในด้านคดี
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด
ประกาศ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนปี 2565 ได้ที่ข้อแบบฟอร์ม
ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
ขั้นตอนใช้บัตร ATM กรุงไทยโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ไป บัญชีธนาคารกรุงไทย
สหกรณ์ฯครูร้อยเอ็ด เคลมประกันให้สมาชิกที่ได้รับพิจานณาสินไหมทดแทน
ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
ประกาศ เรื่องงดให้บริการบัตร ATM
ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแบบต่อเนื่อง ประจำปี 2563
รายละเอียดการกู้ฉุกเฉินกรณีครูผู้ช่วย และ ครูเทศบาล
วิธีขอและเปลี่ยนรหัสระบบสมาชิกออนไลน์
ประกาศ การรับเงินสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง (ส.ก.ท.) งวดที่ 2

ภาพกิจกรรม

ประชุมวิสามัญ 2564

ประชุมสามัญประจำปี 2564

สอ.ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม

60 ปี สหกรณ์ฯ ครูร้อยเอ็ด

สอ.กรมการปกครอง เข้าเยี่ยมชม

วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2565

รับรางวัลสหกรณ์ฯสีขาว

ศึกษาดูงาน จ.นครพนม

สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
     

 


 

 

 

 

 


อัตราเงินปันผล และ เฉลี่ยคืน
ประจำปี 2564
อัตราเงินปันผล 5.700
อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.881

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินฝากประจำ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
หักภาษี 15 %
เงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จากสหกรณ์อื่น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

จำนวนผู้เข้าชม