ระบบสมาชิกออนไลน์ การสมัครเป็นสมาชิก บริการเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ แบบฟอร์ม สวัสดิการสหกรณ ติดต่อเรา

รายการย่อแสดงสินทรัพย์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
พระราชบัญญัติสหกรณ์
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
แผนงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563
แผนควบคุมภายใน ปี 2563
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
คู่มือปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ ครูร้อยเอ็ด
คู่มือจรรยาบรรณ ปี 2563
กฎบัตรคณะทำงานควบคุมภายใน
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
วารสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2567
ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องประจำปี 2566
ประกาศ หน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2566
ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
ประกาศ ขายทอดตลาดที่ดินของสหกรณ์ที่ได้จากการบังคับคดีสัญญาเงินกู้
ตารางผลประโยชน์และความคุ้มครองโครงการประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงอัตราเรียกเก็บเงินค่าหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด
ประกาศ ให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 61 ประจำปี 2566
ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ประกาศ ผู้มีคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาทนายความภายนอกดำเนินการในด้านคดี
ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประกาศ การสรรหาทนายความภายนอกดำเนินการในด้านคดี
ขั้นตอนใช้บัตร ATM กรุงไทยโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ไป บัญชีธนาคารกรุงไทย
สหกรณ์ฯครูร้อยเอ็ด เคลมประกันให้สมาชิกที่ได้รับพิจานณาสินไหมทดแทน
ประกาศ เรื่องงดให้บริการบัตร ATM
รายละเอียดการกู้ฉุกเฉินกรณีครูผู้ช่วย และ ครูเทศบาล
วิธีขอและเปลี่ยนรหัสระบบสมาชิกออนไลน์
ประกาศ การรับเงินสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง (ส.ก.ท.) งวดที่ 2

ภาพกิจกรรม

สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรม

ประชุมสามัญประจำปี 2565

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสหกรณ์

ศึกษาดูงาน สอ.มุกดาหาร

แสดงความยินดีเปิดสำนักงานใหม่

สอ.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม

สอ.กาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยม

พิธีมอบทุนการศึกษาปี 2566

สอ.การเคหะแห่งชาติ เข้าเยี่ยม
     

 


 

 

 

 

 


อัตราเงินปันผล และ เฉลี่ยคืน
ประจำปี 2565
อัตราเงินปันผล 6.000
อัตราเงินเฉลี่ยคืน 14.321

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 6.15 ต่อปี

เงินฝากประจำ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
หักภาษี 15 %
เงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จากสหกรณ์อื่น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี

ระบบสมาชิกออนไลน์