ข่าวประชาสัมพันธ์

            


สหกรณออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจัดประชุมร่างข้อบังคับ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด


ประกาศ ก่อสร้างอาคารห้องส้วม ชาย-หญิง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จัดประชุมเรื่องธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
ส่งใบสมัครไม่เกินวันที่ 3 สิงหาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด จัดประชุมสัมนาโครงการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสู่จุดเข้มแข็ง


สมาชิกสามารถเช็คข้อมูลปันผลและเฉลี่ยคืนได้แล้วที่ระบบสมาชิกออนไลน์ประกาศรายชื่อทุนประจำปี 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ประธานธงชัย พุทธมอญ ประธานกรรมการ นายสุริยา โคตะชัย รองประธานคนที่ 2 และผู้จัดการมยุรี โอวาทกานนท์ ได้เดินทางไปเซ็นต์สัญญาเงินกู้

ประธานธงชัย พุทธมอญ,นายลือชัย ศรีหาคลัง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด และผู้จัดการมยุรี โอวาทกานนท์ มอบเงินช่วยน้ำท่วม สพป.รอ.เขต1 และ ศาลากลางจังหวัด
แห่งละ 5,000 บาท


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เซ็นสัญญาเงินกู้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ร่วมมือกับสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดฝึกอบรมสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเข้าเยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด สมทบทุน 100,099 บาท สร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ เนื่องในโอกาศครบ 101 ปี การสหกรณ์ไทย


สหกรณ์ออมทรัพยย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ลงนามสัญญาใช้งานระบบบริหารสหกรณ์

  

 

 

 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม Website
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
   
   
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 66 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 0-4351-1022 , 0-4351-2410