รู้จักสหกรณ์
 

   หน้าหลัก
   ความเป็นมา
   วัตถุประสงค์
   โครงสร้างการบริหาร
   ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
   ระเบียบสหกรณ์
   ข้อบังคับสหกรณ์
   มติสหกรณ์

 
 

เกี่ยวกับสหกรณ์
   

 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  บริการเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ย
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  คู่มือระบบอิเล็กทรอนิกส์
  อัตราค่าธรรมเนียมบัตร ATM
  สวัสดิการสหกรณ์
  รายชื่อจ่ายเงิน (ส.ก.ท.)
  ลำดับคิวจ่ายเงิน สกท. งวดที่ 2,3
  รายชื่อรับ สคส. 60 และ 70 ปี
 แบบคำขอไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

 
 

ข่าวสารราชการ
    พรบ.สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2542
  พรบ.สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2553
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.2547

  ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วย
การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้
เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

 
 

ประกาศสหกรณ์ฯ
   รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุน
แบบต่อเนื่องประจำปี
 
 รายละเอียดการให้ทุนแบบต่อเนื่อง
 วิธีการขอเบิกทุนการศึกษาต่อเนื่อง ของบุตรสมาชิก ประจำปี
   ใบสมัครรับทุนการศึกษา(แบบต่อเนื่อง)
 
     
 

สมาคมฌาปนกิจ
 

 รายงานสถานะ

 
 ทะเบียนสมาชิกถึงแก่กรรม
 สถิติสมาชิกเสียชีวิต
อัพเดท 30/04/2556
 
 

 

สถิติเข้าชม
 

 

 
 
   
 
ยินดีต้อนรับสู่การบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ฉับไว ทันสมัย บริการ 24 ชั่วโมง
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
   

ประกาศ

 
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว ดังนี้
 
           
  1. เงินสงเคราะห์ช่วยการศพสมาชิกรายละไม่เกิน 120,000 บาท (กรณีเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป)  
           
  2. เงินสงเคราะห์ช่วยการศพ (คู่สมรสหรือบุตร) รายละไม่เกิน 10,000 บาท  
           
  3. เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก จ่ายทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิก  
ที่ถึงแก่กรรมในปีงบประมาณของราชการแต่ละปี  
           
  4. เงินสวัสดิการอายุวัฒนะสมาชิก จ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุครบบริบูรณ์ดังนี้  
ุ65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี 100 ปี เป็นต้นไป  
           
  5. เงินทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกมี 2 ประเภทคือ ทุนรายปี และทุนต่อเนื่อง โดยต้องส่งคำขอรับทุน  
ไม่เกิน 31 กรกฏาคมของทุกปี  
           
  6. เงินสวัสดิการ (ส.ค.ส.) สงเคราะห์รายละไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่กรณีได้รับเงิน 50,000 บาท เมื่ออายุ 60 ปี  
หรือรับเงิน 20,000 บาท กรณีอายุ 70 ปี ไปแล้ว ก็จะได้รับในส่วนที่เหลือเพิ่มอีกให้ครบ 100,000 บาทเท่านั้น  
           
  7. เงินสวัสดิการ (ก.ส.ค.1) หรือ (ก.ส.ค.1/1) สงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือถูกให้ออกจากราชการจะได้รับ  
รายละไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย เว้นแต่กรณีที่สมาชิกมีอายุ 75 ปีขึ้นไป จะขอรับเงิน  
สวัสดิการ (เพื่อการดำรงชีพ) ก็จะได้รับจำนวนครึ่งหนึ่ง คือ ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  
           
  8. เงินสวัสดิการ (ก.ส.ค.2) หรือ (ก.ส.ค.2/1) สงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือถูกให้ออกจากราชการจะได้รับ  
รายละไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท  
           
  9. เงินสวัสดิการ (ก.ส.ค.3) หรือ (ก.ส.ค.3/1) สงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือถูกให้ออกจากราชการจะได้รับ  
รายละไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท  
           
  10. เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  
จำกัด (ฌ.สอ.รอ.) กรณีถึงแก่กรรมได้รับสงเคราะห์ประมาณ 200,000 บาท  
           
  11. เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.)  
กรณีถึงแก่กรรมได้รับสงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท  
           
  12. เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
กรณีถึงแก่กรรมได้รับสงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท  
 
   
 
 
   
แนะนำบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์
         
  1. เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์
  จะมีการงดให้บริการ 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 17.00 น. - 20.00 น.
         
  2. สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านสามารถใช้บริการขั้นพื้นฐานได้ดังนี้
 
ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.rets101.com เพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ
 
ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-4351-1022 , Fax 0-4351-5380
 
E-mail   sahakorn101@gmail.com  
   
  3. ค่าบริการส่งข้อความ (SMS) ครั้งละ 2 บาท
   
  66 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000