วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
 
  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง
  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจในข้อต่อไปน
 
  (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและ
  ได้รับประโยชน์ตามสมควร
 
  (2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 
  (3)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น
 
  (4)  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 
  (5)  จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
 
  (6)  ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 
  (7)  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 
  (8)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
 
  (9)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ แก่กิจการของสหกรณ์
  หรือส่งเสริมในธุรกิจประกันของสหกรณ์
 
  (10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
 
  (11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 
  (12) ให้สวัสดิการหรือให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบและครอบครัว
 
  (13) ดำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดิน ที่อยู่อาศัย และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
  เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
 
  (14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
 
  (15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 
  (16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น
  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 
  (17) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครองครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ
  การเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
 
  (18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
 
  (19) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 
  (20) ดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
 
  (21) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 
  (22) นอกจากนี้สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 
  (23) ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์