สวัสดิการที่สหกรณ์ฯ จัดให้สมาชิกมี 2 แบบ
 
       
แบบที่ 1 สมาชิกได้ร้บทุกคน
  1.1 ค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์
       กรณีถึงแก่กรรมได้รับสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท ต่อราย
       
  1.2  ค่าสงเคราะห์ศพ คู่สมรส หรือ บุตรสมาชิก
         กรณีถึงแก่กรรมได้รับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่อราย
           
  1.3 กองทุนบำเหน็จสมาชิก
     จ่ายให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
    โดยจะจ่ายให้ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีเกณฑ์การพิจารณาคือ
              1. พิจารณาจากอายุการเป็นสมาชิก (คำนวณให้ 70%)
              2. พิจารณาจากเงินทุนเรือนหุ้น (คำนวณให้ 30%)
         
    1.4  ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก มี 2 ประเภท
                1. ประเภททุนรายปี ทุนละ 1,000 บาท
                2. ประเภททุนต่อเนื่องโดยมีผลการเรียนเกรด 2.50 ขึ้นไป
      มี 3 ระดับ โดยจะจ่ายให้จนจบหลักสูตร ดังนี้
          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 ( ม.5-ม.6 ) ภาคเรียนละ 1,500 บาท
          ระดับอาชีวศึกษา ( ป.ว.ช. 2-3 ) ภาคเรียนละ 2,000 บาท
          ระดับอุดมศึกษา ( ป.ว.ส. 2, ปริญญาตรี ปี 2-6 ) ภาคเรียนละ 3,000 บาท
               สมาชิกที่ต้องการขอทุนให้บุตรตนเองขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่สหกรณ์ หรือ
      ดาว์นโหลดได้ที่ www.rets101.com
       
    1.5  เงินสวัสดิการอายุวัฒนะสมาชิก
              จ่ายให้กับสมาชิกที่อายุครบบริบูรณ์ดังนี้
      อายุ 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี, 80 ปี, 85 ปี, 90 ปี, 95 ปี ได้รับเพิ่มทุกๆอายุเพิ่มขึ้น 5 ปี
      โดยคำนวณให้จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
      เริ่มจ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
         
    1.6  เงินสุขสันต์วันเกิด สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกคนละ 3,000 บาท ในเดือนเกิดโดยโอนเงินในวันทำการแรกของเดือน
       
แบบที่ 2

สมาชิกมีส่วนร่วม

    บัดนี้ สหกรณ์ได้หยุดให้สมาชิกมีส่วนร่วมแล้ว ตามมติคณะกรรมการ
    ชุดที่ 52 ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม 2557
      ทั้งนี้ สมาชิกที่เคยร่วม (ทุน) กับสหกรณ์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ ดังนี้
       
  2.1 สมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก และครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.)
    เป็นสมาชิกสหกรณ์
    เป็นคู่สมรสของสมาชิก
    เป็นบุตรของสมาชิก โดยมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 ปี
   
  เอกสารหลักฐานที่นำมาประกอบในวันยื่นใบสมัคร
    เจ้าตัวดำเนินการขอสมัครด้วยตนเอง
    บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ายังไม่มีบัตรให้ใช้สูติบัตร)
    ทะเบียนบ้าน
    ทะเบียนสมรส
    เงินบริจาค 5,000 บาท
       
  ได้รับการคุ้มครอง 100,000 บาท (ในกรณีที่ถึงแก่กรรม) กรณีที่ยังไม่ถึง
  แก่กรรมถ้าอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์สหกรณ์จะจ่ายให้ 50,000 บาท แต่ต้องเป็น
  สมาชิก ส.ค.ส. ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจะจ่ายอีก 50,000 บาทถ้าถึงแก่กรรม
    สมาชิก ส.ค.ส. ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว แต่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงิน 50,000 บาท
    เพราะเป็นสมาชิก ส.ค.ส. ไม่ครบระยะเวลา 10 ปี ตามระเบียบนั้น ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
    ของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการจึงปรับปรุงระเบียบเพิ่มเติมสิทธิให้กับสมาชิก ส.ค.ส. ที่มีอายุ
    ตั้งแต่ 70 ปี เป็นต้นไป ให้ได้รับสิทธิ 20,000 บาท โดยให้สหกรณ์เริ่มจ่ายได้ตั้งแต่เดือน
    สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป เดือนละไม่เกินจำนวน 10 ราย ทั้งนี้ให้จัดเรียงลำดับการจ่าย
    โดยพิจารณาจากวันที่สมาชิก ส.ค.ส. ได้เข้าร่วมโครงการ ส.ค.ส. ตั้งแต่เดือนมกราคม 2531 ตามลำดับ
       
  2.2 กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.) มี 3 กองทุน คือ ก.ส.ค. 1, ก.ส.ค. 2, ก.ส.ค. 3
  โดยบริจาคกองทุนละ 10,000 บาท ได้รับการคุ้มครอง 200,000 บาท
        สมาชิกที่สมัครสวัสดิการ ก.ส.ค. 1, ก.ส.ค. 2, ก.ส.ค. 3 มาแล้วสหกรณ์จัดให้สมาชิกเพิ่มมูลค่า
  คุ้มครองจากเดิม 200,000 บาท เป็น 300,000 บาท โดยบริจาคเพิ่ม 20,000 บาท
  จะชำระเป็นเงินสด หรือจะชำระโดยเพิ่มหนี้ก็ได้ แต่มีหลักเกณฑ์ดังนี้
     
     
สวัสดิการ
วันเวลาสิ้นกำหนด
     
ก.ส.ค. 1/1
เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 1 ปี
     
ก.ส.ค. 2/1
30  ธันวาคม  2554
     
ก.ส.ค. 3/1
30  ธันวาคม  2556
       
     จ่ายในกรณีถึงแก่กรรม
     กรณีถูกให้ออกจากราชการโดยคำสั่งสิ้นสุดแล้วเท่านั้นโดยชำระหนี้
  ให้เท่ากับมีหนี้อยู่กับสหกรณ์
       สมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ก.ส.ค. 1 หรือ ก.ส.ค. 1/1แล้วและมีอายุตั้งแต่ 75 ปี เป็นต้นไป
    ให้สมาชิกมีสิทธิเสนอขอรับเงิน ก.ส.ค. 1 หรือ ก.ส.ค. 1/1เพื่อการดำรงชีพได้เฉพาะกรณีที่สมาชิก
    ท่านนั้นมีภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นน้อยกว่าสวัสดิการที่สมาชิกท่านนั้นพึ่งมีสิทธิที่่จะได้รับจาก
    สหกรณ์ฯ ตั้งแต่ 200,000 บาท หรือ 300,000 บาทขึ้นไปแล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงิน
    สวัสดิการ ก.ส.ค. 1 หรือ ก.ส.ค. 1/1เพื่อการดำรงชีพได้จำนวนครึ่งหนึ่งของสิทธิที่จะได้รับตามปกติ
    ของ ก.ส.ค. 1 หรือ ก.ส.ค. 1/1ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว
       
  2.3 สวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง (ส.ก.ท.) สมัครให้บิดา/มารดา โดยบริจาคกับ
  สหกรณ์ดังนี้ (ปิดรับสมัคร)
     
     บิดาหรือมารดา อายุไม่เกิน 60 ปี บริจาค 10,000 บาท
     บิดาหรือมารดา อายุ 60 ปี - 70 ปี บริจาค 15,000 บาท
     บิดาหรือมารดา อายุ 70 ปีขึ้นไป  บริจาค 20,000 บาท
       
  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการบริจาค (ของตัวสมาชิก และ บิดา/มารดา)
       
     เจ้าตัวดำเนินการด้วยตนเอง
     บัตรประจำตัว
     ทะเบียนบ้าน
     ทะเบียนสมรส
       
                คุ้มครอง  100,000  บาท
       
   
       
  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเอกสารหลักฐานที่ต้องมายื่นต่อสหกรณ์ดังนี้
       
    เอกสารของผู้ถึงแก่กรรม
       
     ใบมรณบัตร
     ทะเบียนบ้านที่จำหน่ายการตายแล้ว
     บัตรประจำตัวผู้ตาย
       
    เอกสารของผู้รับเงิน
       
     บัตรประจำตัว
     ใบมรณบัตร
     ทะเบียนสมรส
     เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
       
เพื่อความสะดวก แจ้งสหกรณ์ฯ ฝ่ายสวัสดิการ โทร.0-4351-1022, 0-4351-2410