สวัสดิการที่สหกรณ์ฯ จัดให้สมาชิกมี 2 แบบ
 
       
แบบที่ 1 สมาชิกได้ร้บทุกคน
       
  1.1 ค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์
       
     ค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์
       กรณีถึงแก่กรรมได้รับสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท ต่อราย
       
  1.2  ค่าสงเคราะห์ศพ คู่สมรส หรือ บุตรสมาชิก
         กรณีถึงแก่กรรมได้รับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่อราย
       
  1.3 กองทุนบำเหน็จสมาชิก
     
            จ่ายให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
    โดยจะจ่ายให้ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีเกณฑ์การพิจารณาคือ
              1. พิจารณาจากอายุการเป็นสมาชิก (คำนวณให้ 70%)
              2. พิจารณาจากเงินทุนเรือนหุ้น (คำนวณให้ 30%)
         
    1.4  ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก มี 2 ประเภท
         
                1. ประเภททุนรายปี ทุนละ 1,000 บาท
                2. ประเภททุนต่อเนื่องโดยมีผลการเรียนเกรด 2.50 ขึ้นไป
      มี 3 ระดับ โดยจะจ่ายให้จนจบหลักสูตร ดังนี้
         
          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 ( ม.5-ม.6 ) ภาคเรียนละ 1,500 บาท
          ระดับอาชีวศึกษา ( ป.ว.ช. 2-3 ) ภาคเรียนละ 2,000 บาท
          ระดับอุดมศึกษา ( ป.ว.ส. 2, ปริญญาตรี ปี 2-6 ) ภาคเรียนละ 3,000 บาท
               สมาชิกที่ต้องการขอทุนให้บุตรตนเองขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่สหกรณ์ หรือ
      ดาว์นโหลดได้ที่ www.rets101.com ในปีหนึ่งสหกรณ์จะรับใบสมัครในช่วงเดือน
      กรกฎาคม ถึงสิ้นเดือน สิงหาคม
         
    1.5  เงินสวัสดิการอายุวัฒนะสมาชิก
         
              จ่ายให้กับสมาชิกที่อายุครบบริบูรณ์ดังนี้
      อายุ 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี, 80 ปี, 85 ปี, 90 ปี, 95 ปี จนถึง 120 ปี บริบูรณ์
      โดยคำนวณให้จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
      เริ่มจ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
       
แบบที่ 2 สมาชิกมีส่วนร่วม
    บัดนี้ สหกรณ์ได้หยุดให้สมาชิกมีส่วนร่วมแล้ว ตามมติคณะกรรมการ ชุดที่ 52 ประชุมครั้งที่ 4
  วันที่ 26 มีนาคม 2557
     
    ทั้งนี้ สมาชิกที่เคยร่วม (ทุน) กับสหกรณ์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ