ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

    ความสำเร็จและความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด ก็คือ  การที่สหกรณ์มีที่ดินและสำนักงานถาวรเป็นของตนเอง   เราลองมาดูซิว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดมีความเป็นมาอย่างไร

    เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2503  มีข้าราชการครูจังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  160  คน  ได้เข้าร่วมลงชื่อเข้าร่วมประชุมผู้เข้าชื่อของทะเบียนสหกรณ์ครูร้อยเอ็ด  จำกัดสินใช้  อันเป็นสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิภาพและการออมทรัพย์ของครูจังหวัดร้อยเอ็ด  และในวันนั้นมีข้าราชการและบุคคลอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน   9  ราย

1.  นายชัยโรจน์ ผิวเรืองนนท์  ข่าวจังหวัด
2.  นายสุภาส เลิศฤทธิ์  จ่าศาล
3.  นายระนอง พุ่มระชฎ   อัยการผู้ช่วย
4.  นายโมรา ณ   ถลาง ผู้จัดการธนาคารเกษตร
5.  นายประวิทย์  อิฐรัตน์  คอมประโด  ธนาคารเกษตร
6.  นายจรินทร โคติวงษ พนักงานสหกรณ์ตรี
7.  นายนภดล สุจริตจันทร พนักงานสหกรณ์ธนกิจตรี
8.  นายมานิต  ตัสมา หัวหน้าแผนกควบคุมวงเงิน
9 . นายผจญ ศรีทิพากร สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
    นายน้อม วนะรมย์ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประโนในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แผนกศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ด้หารือกับผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดและศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอแล้ว มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรจะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับผู้มีเงินเดือนขึ้นในหมู่คร ูและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นองค์การถาวรมีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้บรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างจริงจัง และช่วยให้พ้นจากหนี้สินซึ่งเป็นภาระหนัก ดังนั้นแผนกศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจึงออกหนังสือชี้ชวนผู้สมัครเป็นสมาชิก ในฐานะเป็นผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนได้ จึงได้มีการประชุมผู้ขอจดทะเบียนเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนต่อไป

    นายผจญ  ศรีทิพากร  สหกรณ์จังหวัด  และนายมานิต  ตัสมา  หัวหน้าแผนกควบคุมวงเงิน  กองควบคุมเงินกู้และธนาคารสหกรณ์  กรมสหกรณ์ธนกิจ  ได้ชี้แจงหลักการ   ความมุ่งหมายวิธีดำเนินงาน   ตลอดจนประโยชน์ของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน  เพื่อให้ที่ประชุมได้เข้าใจยิ่งขึ้น

      เมื่อที่ประชุมได้รับฟังคำชี้แจงในหลักการและวิธีการดำเนินการอย่างถ่องแท้  รวมทั้งเห็นด้วยในหลักการแล้ว  จึงได้ลงมติยืนยันตามข้อเสนออย่างเป็นเอกฉันท์  และตกลงให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ตั้งแต่บัดนั้นมา  โดยกำหนดนาม  สำนักงานและแดนของสหกรณ์ดังนี้

 นาม           สหกรณ์ครูร้อยเอ็ด จำกัดสินใช้
สำนักงาน    แผนกศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
แดน            ทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด

    จากนั้นประธานในที่ประชุม  ( นายน้อม  วนะรมย์ )   จึงได้เสนอข้อบังคับของ สหกรณ์ตามร่างที่เสนอ  ในการนี้นายมานิต  ตัสมา  ได้ชี้แจงประกอบร่างข้อบังคับเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาโดยชัดเจน

     ที่ประชุมเห็นชอบตามร่างที่เสนอ  จากนั้นที่ประชุมจึงได้เสนอชื่อผู้ลงชื่อเพิ่มขอจดทะเบียนสหกรณ์   จำนวน  10  คน   ประกอบด้วย
1. นายเฉลิมชัย ประชุมวรรณ ครูใหญ่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
2. นายอากร ทองนิล  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า
3. นายประยงค พันธ์ศิลา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปอภาร
4. นายแสวง  จันทนากร ครูใหญ่โรงเรียนวัดเหนือเมืองร้อยเอ็ด
5. นายสิน โภคา ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
6. นางอนงค์ โพธินาม ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
7. นายบุ น้อยบัวทิพย์  ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
8. นางสาวดวงดาว ศรีเลณวัติ ครูโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
9. นางสาวนรีย์  แสงฉายา ครูโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
10. นางสาวเอมอร  มโนรัตน์  ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

    จากนั้นที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ   49   วรรคสุดท้าย    จำนวน  20   คน     ประกอบด้วย

1.  นายน้อม วนะรมย์   ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง 
2.  นายมุณี   ชนะศึกษา  ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เหรัญญิกโดยตำแหน่ง 
3.  น.ส.ปราณี  ชนะศึก   เลขานุการ
4.  นายเกษ   ดีแท้  ศึกษาธิการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กรรมการ
5.  นายโชติ อินทรชาติ  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอธวัชบุรี กรรมการ
6.  นายอมร  สุรพันธ์มโนรัตน์  ศึกษาธิการอำเภอเสลภูมิ กรรมการ
7.  นายสวัสดิ์  ศิริไปล์  ศึกษาธิการอำเภอโพนทอง กรรมการ
8.  นายตา ภวภูตานนท ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอพนมไพร   กรรมการ
9.  นายวิฑูร  คนศิลป์ ศึกษาธิการอำเภออาจสามารถ กรรมการ
10. นายยงยุทธ สุทธศรี ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอจตุรพักตรพิมาน กรรมการ
11. นายชาย เวียงสงค์   ศึกษาธิการอำเภอสุวรรณภูมิ กรรมการ
12. นายวิสุทธิ์  บุญวิทย์   ศึกษาธิการอำเภอเกษตรวิสัย กรรมการ
13. นายสกุล ชยะริปูนันท์  ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  กรรมการ
14. นายสิน  โภคา   ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  กรรมการ
15. นางพงศ์ทอง ดีแก้    ครูใหญ่โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ
16. น.ส.ดวงดาว ศรีเลณวัติ  ครูโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ
17. น.ส.วิเชียร  ธานี  ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  กรรมการ
18. นายประกิต   ราชัยธร  ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีร้อยเอ็ด  กรรมการ
19. นายคำ   สุวรรณธาดา ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด   กรรมการ
20. นายแสวง  จันทนากร ครูใหญ่โรงเรียนวัดเหนือ  กรรมการ

   ส่วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้นที่ประชุมมีมติ ให้สหกรณ์ทำหนังสือขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ข้าราชการสังกัดแผนกศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สหกรณ์  จำนวน   4    คน   คือ

1. นางสุนันทา โคติรวงค์
2. นายไพโรจน์   ศากยะวงค์
3. นายประมูล  นันตะเวช
4. นางสุปราณี  สถาพรวงศ์

    โดยที่สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นนี้เป็นการส่งเสริมสวัสดิการของบรรดาข้าราชการครู และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยตรง  และสมาชิกได้แสดงความจำนงยินยอมไว้ในใบสมัคร ให้สหกรณ์หักเงินสะสมรายเดือน  และเงินงวดเพื่อชำระหนี้  พร้อมทั้ง เงินงวดเพื่อชำระหนี้  พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากรายได้รายเดือนของสมาชิก ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอขออนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

    ต่อมาสหกรณ์ของวงการครูร้อยเอ็ดที่ได้เสนอขดจดทะเบียน  เพื่อให้ดำเนินการได้ก็ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ  และได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์   โดยได้เลขทะเบียนที่  42/10955   ออกให้เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2503  มีชื่อว่า  “ สหกรณ์ครูร้อยเอ็ด  จำกัดสินใช้ ”  จึงได้ถือว่าวันที่ 4  สิงหาคม  2503  เป็นวันเกิดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด

    สมาชิกเมื่อก่อตั้งครั้งแรกมีจำนวน  483  คน  ต่อมากิจการได้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ทุนการดำเนินการก็เพิ่มขึ้น  สมาชิกก็เพิ่มขึ้นในปี  2507  คณะกรรมการดำเนินการได้ขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่เพื่อก่อสร้างอาคารถาวรเป็นของสมาชิกโดยตรง  ซึ่งที่ประชุมก็ได้อนุมัต คณะกรรมการจึงได้จัดจ้าง  นายเหยี่ยว  แซ่หว่อง  ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ชั้น ที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดในวงเงิน   200,000  บาท  โดยอาคารดังกล่าวนี้  ชั้นล่างใช้เป็น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ชั้นบนใช้เป็นสำนักงานสหกรณ์ ครูร้อยเอ็ด  จำกัดสินใช้ เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม  2512  สหกรณ์ครูร้อยเอ็ด  จำกัดสินใช้  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด”  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช  2511


  
  ในปี  พ.ศ. 2527  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ได้พิจารณาเห็นว่าอาคารสำนักงานซึ่งทางสหกรณ์ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี   2508  สร้างอยู่ในที่ดินราชพัสดุ  ประกอบกับกิจการของสหกรณ์ ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ทำให้อาคารคับแคบ   จึงได้เสนอของบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก  เพื่อซื้อที่ดิน  ปรากฎว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์มีที่ดิน และ สำนักงานเป็นเอกเทศนอกจากนั้นที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวยังได้เลือกซื้อ  บริเวณที่ดินที่เห็นว่าเหมาะสมในการสร้างสำนักงานใหม่อีกด้วย  คือบริเวณตรงข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  ด้านตะวันตก  ซึ่งอยู่ติดกับถนนปัทมานนท์  ( คือที่ดินที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน)   และได้อนุมัติเงินจำนวน  4,000,000  บาท  ( สี่ล้านบาทถ้วน )  เพื่อซื้อที่ดินรวมทั้งได้สร้างสำนักงานใหม่ด้วย
    ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการในปี  2528-2529  จึงได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่  โดยได้ดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน  2 ไร่  จากนางสาวสมคิด  พูลสวัสดิ์พงษ์   ในราคา  1,900,000 บาท  และได้ดำเนินการประกวดราคาเพื่อก่อสร้างสำนักงานถาวรในที่ดินแห่งใหม่นี้  ผลปรากฏว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไวนิยมพงศ์   เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ในราคา  2,011,000  บาท

     แบบแปลนของอาคารสำนักงานใหม่นี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   2  ชั้น  ขนาดเหมาะสมกับบริเวณที่ดิน  ออกแบบโดยนายอำพล  เปรมรัตต์  นายช่างเทศบาลเมืองขอนแก่น การก่อสร้าง ได้ลงมือดำเนินการเมื่อวันที่  1  ตุลาคม   2528  และเสร็จบริบูรณ์เมื่อวันที่  30  เมษายน  2529  จากนั้นทางสหกรณ์ก็ได้ดำเนินการตกแต่งภายใน  และได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไวนิยมพงศ์ร้อยเอ็ด  สร้างถนนและลานคอนกรีต  มูลค่า  130,000   บาท  เมื่อการก่อสร้างเสร็จแล้วทางสหกรณ์จึงได้ย้ายจากสำนักงานเดิมไปอยู่สำนักงานใหม่  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2529
    อนึ่ง  สำนักงานแห่งนี้  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้อนุญาตให้ทำการก่อสร้างและใช้หมายเลขรวมทั้งที่ตั้งที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด
เลขที่  66  ถนนปัทมานนท์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์   45000
โทรศัพท์   511022 , 512410