รู้จักสหกรณ์
 

   หน้าหลัก
   ความเป็นมา
   วัตถุประสงค์
   โครงสร้างการบริหาร
   ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
   ระเบียบสหกรณ์
   ข้อบังคับสหกรณ์
   มติสหกรณ์

 
 

เกี่ยวกับสหกรณ์
    การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  บริการเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ย
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  คู่มือระบบอิเล็กทรอนิกส์
  อัตราค่าธรรมเนียมบัตร ATM
  สวัสดิการสหกรณ์
  รายชื่อจ่ายเงิน (ส.ก.ท.)
  ลำดับคิวจ่ายเงิน สกท. งวดที่ 2,3
  รายชื่อรับ สคส. กรณี 60 ปี
 
 

ข่าวสารราชการ
    พรบ.สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2542
  พรบ.สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2553
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.2547

  ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วย
การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้
เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

 
 

ประกาศสหกรณ์ฯ
   รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุน
แบบต่อเนื่องประจำปี 2553
 
 รายละเอียดการให้ทุนแบบต่อเนื่อง
 วิธีการขอเบิกทุนการศึกษาต่อเนื่อง ของบุตรสมาชิก ประจำปี 2553
   ใบสมัครรับทุนการศึกษา(แบบต่อเนื่อง)
 
   
 

สมาคมฌาปนกิจ
 

 รายงานสถานะ

 
 ทะเบีนสมาชิกถึงแก่กรรม
 สถิติสมาชิกเสียชีวิต
 
 
 

 

 


สถิติเข้าชม
 

 

 
 
     
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
      สมาชิกใหม่สามารถยื่นกู้ได้เลย
 
       สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้กู้ได้ร้อยละ 90 แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทและต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 20 งวด
 
  เงินกู้สามัญ
 
      สมาชิกสามารถกู้สามัญได้ทุกวัน
 
      สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 15% หลังจากบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
 
      สมาชิกใหม่สามารถยื่นกู้ได้เลย ไม่นับอายุการเป็นสมาชิก
   
       สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
   
       ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินโดยนำเงินค่าหุ้นมาเป็นหลักประกัน คณะกรรมการดำเนินการ อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้
  ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะกู้ยืมเงิน
   
 
เงินกู้สามัญเกิน 1 ล้านบาทใช้คนค้ำประกัน 2 คน เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
 
 
เงินกู้เริ่มต้น
เงินกู้สุดท้าย
จำนวนสวัสดิการ ก.ส.ค.ที่ต้องมี
1
400,000
1
400,001
500,000
2
500,001
1,200,000
3
 
      สมาชิกรายใดมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
อนุมัติเป็นราย ๆ ไป โดยให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นอีกรายละไม่เกินสองแสนบาท หรือรวมแล้วไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อราย
 
       สมาชิกที่กู้เงินสามัญ จะต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 120 งวด
 
  เงินกู้พิเศษ
 
      สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 15% หลังจากบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
 
      สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกิน 4,500,000 บาท ต้องมีหุ้น 20% ของเงินกู้
 
       สมาชิกสามารถมาทำสัญญาเงินกู้ได้ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน โดยเริ่มเสาร์แรกของเดือนมีนาคม ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.
   
      สมาชิกใหม่สามารถยื่นกู้ได้เลย ไม่นับอายุการเป็นสมาชิก
   
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษจะต้องเป็น ก.ส.ค. ดังตารางนี้
 
 
เงินกู้เริ่มต้น
เงินกู้สุดท้าย
จำนวนสวัสดิการ ก.ส.ค.ที่ต้องมี
1
400,000
1
400,001
700,000
2
700,001 ขึ้นไป
3
2,500,000 ขึ้นไป
  ต้องบริจาคสวัสดิการให้ครบทุกอย่าง
 
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษไปแล้วจะต้องเว้นช่วงระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 12 เดือนทุกกรณีจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ และสามารถเลือกส่งได้ 2 แบบ คือ แบบสหกรณ์ และแบบธนาคาร
 
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษที่ไม่ใช้บุคคลค้ำประกันต้องใช้หลักทรัพย์ 100% โดยสหกรณ์จะพิจารณาการให้เงินกู้ 60% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน ( คือวงเงินกู้หักด้วยค่าหุ้นคูณ 100 หาร 60 ) และไม่นำสวัสดิการต่าง ๆ มาหักออก
 
       สมาชิกที่ขอกู้เงิน โดยนำเงินประจำตำแหน่งหรือเงินค่าวิทยฐานะมาบวกเพิ่มกับเงินเดือนไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษ เพื่อประกอบการกู้เงินสามัญหรือพิเศษ จะต้องชำระเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในปีที่เกษียณอายุ
 
       สมาชิกที่ขอกู้เงินพิเศษเพื่อไถ่ถอนธนาคารออมสินตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ถ้าเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี ให้กู้เพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสินและให้สมัครสวัสดิการเท่านั้น ถ้าเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 ปี ให้กู้ได้ตามสิทธิแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษ หากประสงค์จะไถ่ถอนหลักทรัพย์โดยการชำระหนี้ก่อนกำหนดจะไถ่ถอนหลักทรัพย์ได้ต้องชำระหนี้เงินกู้พิเศษให้เป็นศูนย์บาทก่อน จึงไถ่ถอนได้
   
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษ จะต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 360 งวด หรือ ไม่เกิน 85 ปี
 
หากมีข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินกู้ โทร. 0-4351-1022 , 0-4351-2410
 
ต่อ    114   หัวหน้าฝ่าย
 
         105   เงินกู้ฉุกเฉิน , เงินกู้สามัญ
 
         107   เงินกู้พิเศษ   ( สพท.รอ. เขต1, เมืองร้อยเอ็ด, เสลภูมิ, พนมไพร, หนองฮี)
 
         108   เงินกู้พิเศษ   ( จังหาร, ศรีสมเด็จ, จตุรพักตรพิมาน, เมืองสรวง, โพธิ์ชัย, เชียงขวัญ, ปทุมรัตต์)
 
         109   เงินกู้พิเศษ   ( สพท.รอ. เขต3, โพนทอง, หนองพอก, เมยวดี, อาจสามารถ, เขต14 )
 
         110   เงินกู้พิเศษ   ( สพท.รอ. เขต2, สุวรรณภูมิ, โพนทราย, เกษตรวิสัย, ธวัชบุรี, ทุ่งเขาหลวง)