เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
      สมาชิกต้องมีอายุการเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
 
 

    สมาชิกจะต้องมีเงินได้รายเดือนหักการชำระหนี้สหกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วมีเงินคงเหลือ 16 % เพื่อคำนวณสิทธิการกู้
แต่ต้องไม่เกิน 300,000 บาทและต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ไม่น้อยกว่า 2% ของวงเงินกู้
โดยกำหนดให้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกๆเดือนเดือนละเท่าๆกัน ทั้งนี้ให้หมุนเวียนเงินกู้ดังกล่าวภายใน 12 งวด

     
 

    กรณีครูผู้ช่วยหรือครูเทศบาลตำบลกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ไม่ได้รับเป็นเงินสด
ต้องยื่น statement ของธนาคารที่โอนเงินเดือนเข้าและสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
(สลิปของครูเทศบาลตำบลต้องให้นายกและการเงินเซ็นต์รับรองมาให้ครบก่อนยื่นกู้)
(สลิปของครูมหาวิทยาลัย,วิทยาลัยต่างๆต้องให้ผู้บังคับบัญชาและการเงินเซ็นต์รับรองมาให้ครบก่อนยื่นกู้)
ทางสหกรณ์จะกันเงินไว้ 10% ของวงเงินที่ขอกู้ เมื่อชำระเสร็จจะได้เงินที่หักไว้คืน
*** จะสามารถกู้ได้แค่ 1 ครั้งไม่สามารถกู้วนได้เหมือนข้าราชการปกติ

 
  เงินกู้สามัญ
 
      สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 16% หลังจากบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
 
      สมาชิกต้องเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
   
       สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท ทุนเรือนหุ้น 25% ของวงเงินกู้
   
       ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินโดยนำเงินค่าหุ้นมาเป็นหลักประกัน คณะกรรมการดำเนินการ อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้
  ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะกู้ยืมเงิน
   
 
     กู้สามัญปกติต้องมีคนค้ำประกัน 2 คน ยกเว้นกู้หุ้นไม่ใช้คนค้ำประกัน
 
 
      สมาชิกรายใดมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
อนุมัติเป็นราย ๆ ไป โดยให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นอีกรายละไม่เกินสองแสนบาท หรือรวมแล้วไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อราย
 
       สมาชิกที่กู้เงินสามัญ จะต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 150 งวด
 
  เงินกู้พิเศษ
 
      สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 16% หลังจากบันทึกรายการหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
 
      สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกิน 6,000,000 บาท ต้องมีหุ้น 22% ของเงินกู้
 
       สมาชิกสามารถมาทำสัญญาเงินกู้ได้ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน โดยเริ่มเสาร์แรกของเดือนมีนาคม ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น.
   
      สมาชิกต้องมีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี จึงจะสามารถกู้ได้
   
      จำนวนคนค้ำเงินกู้พิเศษ
 
กรณีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอแต่กู้ไม่เกิน 1,5000,000 บาท ต้องมีคนค้ำประกัน 2 คน
  กรณีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอแต่กู้ตั้งแต่ 1,5000,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ต้องมีคนค้ำประกัน 3 คน
  กรณีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอแต่กู้ตั้งแต่ 2,5000,001 บาท ขึ้นไป ต้องมีคนค้ำประกัน 4 คน
 
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษไปแล้วจะต้องเว้นช่วงระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 12 เดือนทุกกรณีจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ และสามารถเลือกส่งได้ 2 แบบ
คือ แบบสหกรณ์ และแบบธนาคาร
 
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษที่ไม่ใช้บุคคลค้ำประกันต้องใช้หลักทรัพย์ 100% และไม่นำสวัสดิการต่าง ๆ มาหักออก
 
       สมาชิกที่ขอกู้เงิน โดยนำเงินประจำตำแหน่งหรือเงินค่าวิทยฐานะมาบวกเพิ่มกับเงินเดือนไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษ เพื่อประกอบการกู้เงินสามัญ
หรือพิเศษ จะต้องชำระเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในปีที่เกษียณอายุ
 
       สมาชิกที่ขอกู้เงินพิเศษเพื่อไถ่ถอนธนาคารออมสินตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ถ้าเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี ให้กู้เพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสินและให้สมัครสวัสดิการเท่านั้น ถ้าเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 ปี ให้กู้ได้ตามสิทธิแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษ หากประสงค์จะไถ่ถอนหลักทรัพย์โดยการชำระหนี้ก่อนกำหนดจะไถ่ถอนหลักทรัพย์ได้ต้องชำระหนี้เงินกู้พิเศษให้เป็นศูนย์บาทก่อน จึงไถ่ถอนได้
   
       สมาชิกที่กู้เงินพิเศษ จะต้องชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 360 งวด หรือ ไม่เกิน 85 ปี
 
หากมีข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินกู้ โทร. 0-4351-1022 , 0-4351-2410