คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
           
     
   
     
นายธงชัย พุทธมอญ
ประธานกรรมการ
   
           
 
นายสุริยา โคตะชัย
รองประธานคนที่ 1
นายทองพูล พลเยี่ยม
รองประธานคนที่ 2
นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ
รองประธานคนที่ 3
นางสมศรี ถินคำเชิด
รองประธานคนที่ 4
           
   
 
 
นายพงศ์สุวรรณ ขุมหิรัญ
เหรัญญิก
ดร.สุรเดช มูลจันที
เลขานุการ
           
  คณะกรรมการเงินกู้      
           
 
นายลือชัย ศรีหาคลัง
ประธานกรรมการเงินกู้
นางรุ่งทอง วันภูงา
กรรมการ
นางจิราภรณ์ รักษาภายใน
กรรมการ
นางกมลทิพย์ กุลกิจ
เลขานุการเงินกู้
           
  คณะกรรมการศึกษาและสวัสดิการ      
           
 
 
นางอาจารีย์ จันทร์มหา
ประธานกรรมการศึกษาและสวัสดิการ
นายสุนทรเทพ มิทราวงศ์
กรรมการ
นางนิตยา จันทร์ทอง
กรรมการ
นางน้ำทิพย์ นาเมืองรักษ์
เลขานุการศึกษาและสวัสดิการ