คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
           
     
   
     
นายธงชัย พุทธมอญ
ประธานกรรมการ
   
           
 
นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ
รองประธานคนที่ 1
นางสมศรี ถินคำเชิด
รองประธานคนที่ 2
นายทองพูล พลเยี่ยม
รองประธานคนที่ 3
นางอาจารี จันทร์มหา
รองประธานคนที่ 4
           
   
 
 
นายสุนทรเทพ มิทราวงศ์
เหรัญญิก
นายพงศ์สุวรรณ ขุมหิรัญ
เลขานุการ
           
  คณะกรรมการเงินกู้      
           
 
นางจิราภรณ์ รักษาภายใน
ประธานกรรมการเงินกู้
นางกมลทิพย์ กุลกิจ
กรรมการ
นางรุ่งทอง วันภูงา
กรรมการ
นางเตือนใจ ศรีหาคลัง
เลขานุการเงินกู้
           
  คณะกรรมการศึกษาและสวัสดิการ      
           
 
 
นางนิตยา จันทร์ทอง
ประธานกรรมการศึกษาและสวัสดิการ
นายอนัน ลักษณะงาม
กรรมการ
นายประจักร์ ธงศรี
กรรมการ
นางน้ำทิพย์ นาเมืองรักษ์
เลขานุการศึกษาและสวัสดิการ