HOME          
 
  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด    
 

หมวด 8  คณะกรรมการอื่น

       
 

     ข้อ 71.  คณะกรรมการอำนวยการ  ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่เกินเจ็ดคน   เป็นกรรมการอำนวยการ โดยให้ประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการอำนวยการหนึ่งคน และรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการอำนวยการ อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการอำนวยการมอบหมายนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

     ข้อ 72.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน (2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์
(3) ควบคุม กำกับ ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอันปลอดภัย และพร้อมที่จะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที (4) ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดทำงบการเงิน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(6) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  ต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(7) จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

   ข้อ 73.   คณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการดำเนินการ ตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่เกินสี่คน เป็นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
   คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
   ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู้นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้   ต้องมีคณะกรรมการเงินกู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาใน  การประชุมคราวถัดไป

     ข้อ 74. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้ จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแล และติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิก หรือสมาชิกสมทบผู้กู้ขอผ่อน เวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้หรือ หรือเสนอให้สมาชิก หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์

     ข้อ 75. คณะกรรมการศึกษาและสวัสดิการ ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่เกินสี่คน เป็นคณะกรรมการศึกษา และสวัสดิการ โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
   คณะกรรมการศึกษา และสวัสดิการ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ  ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและสวัสดิการนั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและสวัสดิการ  ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและสวัสดิการ  หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษา และสวัสดิการนัดเรียกประชุมได้
   ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา และสวัสดิการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการศึกษา และสวัสดิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษา และสวัสดิการ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป

      ข้อ 76. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา และสวัสดิการ ให้คณะกรรมการศึกษา และสวัสดิการ มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงอุดมการณ์  หลักและวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินงานมาแล้ว
(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ การประกอบอาชีพตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะก่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลในครอบครัว
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและนอกประเทศ  เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ให้บริการแก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม
(6) ตรวจสอบ และควบคุมการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก  ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์