รู้จักสหกรณ์
 

   หน้าหลัก
   ความเป็นมา
   วัตถุประสงค์
   โครงสร้างการบริหาร
   ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
   ระเบียบสหกรณ์
   ข้อบังคับสหกรณ์
   มติสหกรณ์

 
 

เกี่ยวกับสหกรณ์
    การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  บริการเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ย
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  คู่มือระบบอิเล็กทรอนิกส์
  อัตราค่าธรรมเนียมบัตร ATM
  สวัสดิการสหกรณ์
  รายชื่อจ่ายเงิน (ส.ก.ท.)
  ลำดับคิวจ่ายเงิน สกท. งวดที่ 2,3
  รายชื่อรับ สคส. กรณี 60 ปี
 
 

ข่าวสารราชการ
    การหักเงินเดือนข้าราชการครู
  ขอหารือการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์

  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.2547

  ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วย
การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้
เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

 
 

ประกาศสหกรณ์
   รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุน
แบบต่อเนื่องประจำปี 2553
 
 รายละเอียดการให้ทุนแบบต่อเนื่อง
 วิธีการขอเบิกทุนการศึกษาต่อเนื่อง ของบุตรสมาชิก ประจำปี 2553
   ใบสมัครรับทุนการศึกษา(แบบต่อเนื่อง)
 
   เกณฑ์เงินกู้ใหม่  
 

สมาคมฌาปนกิจ
 

 รายงานสถานะ

 
 ทะเบีนสมาชิกถึงแก่กรรม
 สถิติสมาชิกเสียชีวิต
 
 
 

 


สถิติเข้าชม
 

 

 
 

 

 

 

 

  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด    
 

หมวด 5  สมาชิกและสมาชิกสมทบ

       
 

    ข้อ 32. สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์คือ

 1. ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
 2. ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

     ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หรือ
  ข. เป็นพนักงานครูเทศบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอนประจำ หรือดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำในสถานศึกษา  หรือในฝ่ายการศึกษา   หรือกองการศึกษาของเทศบาล หรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หรือ
  ค. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำในสหกรณ์
  ง.  เป็นข้าราชการบำนาญซึ่งเคยรับราชการใน (3) ก หรือ ข
  (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม
  (5) มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
  (6) มิเคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้
                          ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมี ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการระดับ 3 คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ข้าราชการระดับ 3 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
    เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ    ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

     ข้อ 35. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร

    ข้อ 36. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
(3) เป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาของสมาชิก
(4) มิได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์และสหกรณ์อื่น

     ข้อ 37. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครโดยให้สมาชิกซึ่งทำงานในเขตเดียวกันรับรองอย่างน้อยสองคน แล้วจึงผ่านให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครตามข้อบังคับ                                                              

    ข้อ 38. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    ผู้เข้าเป็นสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้  ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได้
ในสภาวะการที่เหมาะสมสหกรณ์อาจยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าแก่สมาชิกสมทบก็ได้

     ข้อ 39. การได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
   สมาชิกสมทบนั้นอาจได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบในการถือหุ้น  ฝากเงิน  เงินกู้ การค้ำประกัน  โดยมีหลักทรัพย์ที่มีฐานะมั่นคงเป็นประกันที่สหกรณ์กำหนด เว้นแต่สิทธิในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
   สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้อง  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ   และมติของสหกรณ์สำหรับสมาชิกแต่ละประเภททุกประการ
   สิทธิของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในครอบครัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง
   การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทำมิได้
เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

      ข้อ 40. การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งย้าย โอน หรือเข้ามาสังกัดในหน่วยงานใหม่  และมีคุณสมบัติตามข้อ 33 (3) ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นความจำนงเป็นหนังสือขอโอนต่อสหกรณ์ ตามแบบที่กำหนด ให้สหกรณ์ดำเนินการโอนสมาชิกภาพให้เสร็จสิ้นไป


    ข้อ 41.  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลำเนา    สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง    สถานภาพและหรือภูมิลำเนา  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง                                                                       
    ข้อ 42.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม
   ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้กำหนดและมอบไว้กับสหกรณ์แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม
   เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้   หรือถ้ามิได้ตั้งไว้   ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดง ต่อคณะกรรมการดำเนินการ  ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น   ทั้งนี้ตามข้อกำหนดในข้อ 48 วรรคแรก และ ข้อ 49

      ข้อ 43. การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์


   ข้อ 44.  การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ   และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับแล้ว  จึงอนุญาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้
   คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการ หรือประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ หรือผู้จัดการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ่งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

    ข้อ 45. การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตามข้อ 6
(2) ผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งรวมถึงหกงวดทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
(3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่อง ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด                                                 
(5) ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
   เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้ว ปรากฎข้อเท็จจริงว่า สมาชิกมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจริง   และได้ลงมติให้สมาชิกออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
    สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติของคณะกรรมการดำเนินการ  คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

     ข้อ 46. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

     ข้อ 47. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ และอาจกู้เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์

     ข้อ 48. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  สหกรณ์จะจ่ายคืนจำนวนเงินให้ดังนี้

 1. ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43(1),(2),(3) ให้สหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ้น  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย   และบรรดาเงินที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ สำหรับเงินค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงินปันผล และหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยมีเงินปันผล และหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นก็ได้สุด แต่จะเลือก ในกรณีหลังนี้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้หลังจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว
 2. ถ้าในปีใด จำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องจ่ายคืน เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ มีจำนวนเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ ให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายถัดไปในปีนั้นจนกว่าถึงปีทางบัญชีใหม่ได้
 3. การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
 4. ในกรณีที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 43(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
 5. ในกรณีที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 43 (5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควรตามที่กำหนด (1) (2) และ(3)

     ข้อ 49. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวใน ข้อ 48 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

     ข้อ 50. การใช้ข้อบังคับแก่สมาชิกสมทบ ให้นำความตามข้อบังคับ ข้อ 6 เรื่องการถือหุ้น ข้อ 41 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ หรือภูมิลำเนา ข้อ 42 เรื่องการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ข้อ 43 เรื่องการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 44 เรื่องการลาออกจากสหกรณ์ ข้อ 45 เรื่องการให้ออกจากสหกรณ์ ข้อ 46 เรื่องการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ข้อ 48 เรื่องการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ และข้อ 49 เรื่องการหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ มาใช้บังคับแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม

     ข้อ 51. ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องรับผิด เพื่อหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้น ที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ