HOME          
 
  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด    
 

หมวด 2  วัตถุประสงค์

       
 

     ข้อ 3. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจในข้อต่อไปนี้

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์

(5) จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ

(6) ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ แก่กิจการของสหกรณ์หรือส่งเสริมในธุรกิจประกันของสหกรณ์

(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ

(11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

(12) ให้สวัสดิการหรือให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบและครอบครัว

(13) ดำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดิน ที่อยู่อาศัย และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

(14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน

(15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

(17) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้  ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ การเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน

(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

(19) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

(20) ดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

(21) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

(22) นอกจากนี้สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

(23) ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์