HOME          
 
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
   
 

บทเฉพาะกาล

 
   
 

      ข้อ 96. ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
   ให้คณะกรรมกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ โดยให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระแรก
   ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ได้ประชุมพิจารณาข้อบังคับข้างต้นนี้   เมื่อวันที่    13    พฤษภาคม    2543.    ได้ลงมติให้เปลี่ยนแปลงใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้แทน ข้อบังคับเดิมจึงเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น 
ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว        สำเนาถูกต้อง


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้เข้าร่วมประชุม

(ลงชื่อ)  พิเชฐ   บุญชุม 
    ประธานที่ประชุม