HOME          
 
  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด    
 

หมวด 12  บทเบ็ดเสร็จ

       
 

     ข้อ 90. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่าง ๆ  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการเรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิ
(6) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเฉพาะระเบียบ (1) (2) และ (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่นนอกจาก  (1)  (2)  และ(3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

      ข้อ 91. การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์เสียหายด้วยประการใด ๆ  หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 74 (4)  แต่มิได้รับชำระตามที่เรียก  คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ

      ข้อ 92. การตีความในข้อบังคับ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น

      ข้อ 93. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเปลี่ยนใช้ข้อบังคับแล้วจึงมีผลใช้บังคับได้
    การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความ ที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสำนวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

      ข้อ 94. การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหนี้สินอื่น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ สำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ ที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามที่กำหนดในข้อบังคับ
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิ ที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ที่ถอนไปตามข้อ 24(5) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ

     ข้อ 95. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์นำบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย