HOME          
 
  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด    
 

หมวด 11  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

       
 

    ข้อ 84. การจ้าง และแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ  ในการจ้างผู้จัดการ สหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน  และคณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่  ดังกำหนดไว้ในข้อ 85 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก สอบคัดเลือกการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การจ้าง การกำหนดเงินเดือน การให้สวัสดิการของผู้จัดการสหกรณ์
ให้นำความตามข้อบังคับ ข้อ 63  (1) (2) (3) (4) มาใช้บังคับกับบุคคลที่จะเป็นหรือทำหน้าที่ผู้จัดการโดยอนุโลม

     ข้อ 85. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ ส่งเสริมการถือหุ้นในสหกรณ์                          
(3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ และดำเนินการอื่นเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
(5) จัดทำรายละเอียดเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิก
นั้น
(6) เสนอจัดจ้างเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ รวมถึงกำหนดหน้าที่ และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน  หรือมีใบสำคัญจ่ายเงินโดยครบถ้วนรับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงิน  และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นมิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการ
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบ และระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ 86. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ 
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน

     ข้อ 87. การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงิน กับบรรดาทรัพย์สิน และหนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทำงบดุลของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน

      ข้อ 88. เจ้าหน้าที่อื่น นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

         
     ข้อ 89. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์กำหนด