HOME          
 
  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด    
 

หมวด 10  การประชุมและรายงานการประชุม

       
 

      ข้อ 80. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมอื่นใด ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน  ในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงานให้นำความในวรรคหนึ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม

      ข้อ 81. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก กรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน กรรมการอื่น ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน แล้วแต่กรณีได้คนละหนึ่งเสียง และจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
   ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้  และที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จก็ได้

       ข้อ 82. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ  ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงาน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์

(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์

           ข้อ 83. รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ   หรือคณะทำงานนั้น  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่ พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการหรือกรรมการดำเนินการ  หรือคณะอนุกรรมการ   หรือคณะทำงาน   แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ