HOME          
 
  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด    
 

หมวด 1  ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน

       
 

 ข้อ 1. ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด

ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์

Roi-et Teacher's Savings and Credit Cooperative,Limited

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  เลขที่ 66 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ท้องที่ดำเนินงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

          สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจัดให้มีสำนักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยอนุมัติที่ประชุมใหญ่และแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

 
 

  ข้อ 2. ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้