เงินฝากประจำ  
     
 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75% ต่อปี
 
หักภาษี 15 % คงเหลือ 3.19% ต่อปี
     
  เงินฝากออมทรัพย์  
     
 
เงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 ต่อปี
   
 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 ต่อปี
  เปิดขั้นต่ำ 100,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยรายวัน ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
  ถอนเกิน 1 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า
  200 บาทต่อครั้ง ถ้าเงินฝากต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
   
   
 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อื่น
  ฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยรายวันโดยจ่าย
  ดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถอนเกิน 1 ครั้งคิดค่า
  ธรรมเนียมร้อยละ 2 ของเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  ถ้าเงินฝากต่ำกว่า ห้าแสนบาทจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
     
     
  เงินกู้ทุกประเภท  
     
 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป