การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์  
     
        ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
     
 
  1.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
  1.2 สำเนาคำสั่ง กพ.7
  1.3 บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจาก
  โรงเรียนหรือหน่วยงาน โดยผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  1.4 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการใหม่ที่ระบุเลขบัตรประชาชน
  1.5 ใบรับรองแพทย์ในกรณีเป็นข้าราชการบำนาญ
  1.6 สำเนารายละเอียดเลขที่บัญชีสมุดเงินฝากข้าราชการครู
     
        สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วมีความประสงค์
  จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่อีก จะต้องลาออกไปแล้ว 3 ปี หรือ 36 เดือน จึงจะมีสิทธิสมัครเข้าเป็น
  สมาชิกของสหกรณ์ใหม่ได้ และถ้าลาออกถึง 3 ครั้ง ไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกอีก
 
        สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ที่สังกัดกรมสามัญเดิม หากประสงค์จะใช้
  บริการสินเชื่อเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษ ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน จะต้องมีหนังสือแจ้งสถานภาพ
  การไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด ก่อนจึงจะได้รับ
  การพิจารณาให้กู้
 
        ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ คำขอกู้สามัญ สัญญาเงินกู้สามัญ สัญญาค้ำประกัน
  เงินกู้สามัญ จะต้องผ่านกรมการประจำหน่วยนั้นรับรองก่อนจึงจะสมบูรณ์ สหกรณ์ฯ จะไม่รับ
  พิจารณาเอกสารที่บกพร่องไม่สมบูรณ์
 
       กรณีการขอกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสมาชิกบัญชีเทา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 
 
  1. จะต้องซื้อหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ ตามยอด
  เงินกู้คงเหลือของสมาชิกบัญชีเทารายนั้น ๆ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  100 บาท
  2. ให้เจ้าหน้าที่นำรายชื่อตามข้อ 1. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
  ประจำเดือนพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกใหม่เป็นราย ๆ ไป
  3. ให้นับอายุการเป็นสมาชิกเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่หักเงินเดือนครั้งแรก
  หลังจากมีอนุมัติให้เป็นสมาชิกใหม่ได้