รู้จักสหกรณ์
 

   หน้าหลัก
   ความเป็นมา
   วัตถุประสงค์
   โครงสร้างการบริหาร
   ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
   ระเบียบสหกรณ์
   ข้อบังคับสหกรณ์
   มติสหกรณ์

 
 

เกี่ยวกับสหกรณ์
    การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  บริการเงินกู้
  อัตราดอกเบี้ย
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  คู่มือระบบอิเล็กทรอนิกส์
  อัตราค่าธรรมเนียมบัตร ATM
  สวัสดิการสหกรณ์
  รายชื่อจ่ายเงิน (ส.ก.ท.)
  ลำดับคิวจ่ายเงิน สกท. งวดที่ 2,3
  รายชื่อรับ สคส. กรณี 60 ปี
 
 

ข่าวสารราชการ
    การหักเงินเดือนข้าราชการครู
  ขอหารือการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์

  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.2547

  ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วย
การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้
เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

 
 

ประกาศสหกรณ์
   รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุน
แบบต่อเนื่องประจำปี 2553
 
 รายละเอียดการให้ทุนแบบต่อเนื่อง
 วิธีการขอเบิกทุนการศึกษาต่อเนื่อง ของบุตรสมาชิก ประจำปี 2553
   ใบสมัครรับทุนการศึกษา(แบบต่อเนื่อง)
 
   เกณฑ์เงินกู้ใหม่  
 

สมาคมฌาปนกิจ
 

 รายงานสถานะ

 
 ทะเบีนสมาชิกถึงแก่กรรม
 สถิติสมาชิกเสียชีวิต
 
 
 

 


สถิติเข้าชม
 

 

 
 

 

 

 

 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม หลักฐานประกอบคำขอ

 

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาคำสั่ง กพ.7
 3. คำสั่งย้ายครั้งสุดท้าย
 4. บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน โดยผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 6. ใบรับรองแพทย์ในกรณีเป็นข้าราชการบำนาญ
 7. สำเนารายละเอียดเลขที่บัญชีสมุดเงินฝากข้าราชการครู
  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้มอบและของผู้รับ
 1. สำเนาบัตรผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้
 2. สำเนาบัตรผู้ค้ำ, คู่สมรสผู้ค้ำ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส
 5. รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน โดยผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้
 1. สำเนาบัตรผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้
 2. สำเนาบัตรผู้ค้ำ, คู่สมรสผู้ค้ำ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส
 5. รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน โดยผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
 1. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตรผู้ขอรับทุน
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยสถานศึกษารับรอง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน , นิสิต, นักศึกษา
 4. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดาและมารดา

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับเงินสวัสดิการ

เอกสารของผู้ตาย

 1. ใบมรณบัตร
 2. ทะเบียนบ้าน (จำหน่ายตาย)
 3. บัตรประจำตัว

เอกสารของผู้รับผลประโยชน์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรส

หลักฐานที่ใช้ประกอบการร่วมบริจาคกับสหกรณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรส
 4. บุคคลที่จะสมัคร