ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม หลักฐานประกอบคำขอ

 

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาคำสั่ง กพ.7
 3. คำสั่งย้ายครั้งสุดท้าย
 4. บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน โดยผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 6. ใบรับรองแพทย์ในกรณีเป็นข้าราชการบำนาญ
 7. สำเนารายละเอียดเลขที่บัญชีสมุดเงินฝากข้าราชการครู
  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้มอบและของผู้รับ
 1. สำเนาบัตรผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้
 2. สำเนาบัตรผู้ค้ำ, คู่สมรสผู้ค้ำ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส
 5. รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน โดยผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้
 1. สำเนาบัตรผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้
 2. สำเนาบัตรผู้ค้ำ, คู่สมรสผู้ค้ำ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส
 5. รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน โดยผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้
ติดต่อฝ่ายธุรการ
 1. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตรผู้ขอรับทุน
ใบขอรับเงินทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยสถานศึกษารับรอง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน , นิสิต, นักศึกษา
 4. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดาและมารดา

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับเงินสวัสดิการ

เอกสารของผู้ตาย

 1. ใบมรณบัตร
 2. ทะเบียนบ้าน (จำหน่ายตาย)
 3. บัตรประจำตัว

เอกสารของผู้รับผลประโยชน์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรส

หลักฐานที่ใช้ประกอบการร่วมบริจาคกับสหกรณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรส
 4. บุคคลที่จะสมัคร