ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
           
     
   
     
นายธีระ พนมรัมย์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
   
           
 
นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสุกิจ เดชโภชน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางพิมพ์พักตร์ พลเยี่ยม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายไกรศักดิ์ ภูศรี
ผู้ตรวจสอบกิจการ