ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
           
     
   
     
ดร.เทวฤทธิ์ พลเยี่ยม
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
   
           
 
นายไพบูลย์ พันธุ์หนองหว้า
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายวิชัย ขจรมณี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสมาน นาเมืองรักษ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายไกรศักดิ์ ภูศรี
ผู้ตรวจสอบกิจการ