ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
                   
         
       
         
มยุรี โอวาทกานนท์
ผู้จัดการ
       
                   
         
       
         
สุพรรณ ผดุงเวียง
รองผู้จัดการ
       
                   
  ฝ่ายการเงิน            
                   
 
 
 
 
 
 
วิภาพร กุมภวาปี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
วิมลรัตน์ ขันพนัส
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
วีระชัย เปลรินทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
ปัทมาวดี นาเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
วสันต์ แหล่งสะท้าน
เจ้าหน้าที่การเงิน
                   
  ฝ่ายคอมพิวเตอร์            
                   
     
 
 
   
     
ศรัญญา ชอบขาย
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
 
พจนันท์ ไหวดี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 
วิทิต ไหวดี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
   
                   
  ฝ่ายบัญชี            
                   
     
     
   
     
ดอกไม้ ดลศรี
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
     
สลิตา ลี้รัตนศิริ
เจ้าหน้าที่บัญชี
   
                   
  ฝ่ายเงินกู้และทะเบียนหุ้น            
                   
 

ซ่อนกลิ่น ดีผาย
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้และทะเบียนหุ้น
 
 
 
 
   
ชาตรี สุขรัตน์
เจ้าหน้าที่เงินกู้
 
คอนทอง วงศ์น้ำคำ
เจ้าหน้าที่เงินกู้
 
ธัลยภัสสร์ คุณุ
เจ้าหน้าที่เงินกู้
 
สุชีรา โคตะชัย
เจ้าหน้าที่เงินกู้
                 
   
 
 
   
     
กัลยารัตน์ ผดุงเวียง
เจ้าหน้าที่เงินกู้
 
กัษมา พรมฐาน
เจ้าหน้าที่เงินกู้
 
ทรพร จันทะแสน
เจ้าหน้าที่เงินกู้
   
                   
  ฝ่ายสวัสดิการ            
                   
     
 
 
   
     
เครือวรรณ ประมงมุข
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
 
 
สบาไพร หาญชนะ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
   
                   
  ฝ่ายธุรการ            
                   
 
 
 
 
 
 
สากล ดีผาย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 
ภักดี ลือชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
พัชรานุช ลาตวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
สรณ์สิริรดา เจริญทรัพยทวี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
ลดารัตน์ ดลโสภณ
เลขานุการ
                   
 
               
 

 

               
  ฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ            
                   
 
 
 
 
   
 
สมยศ ธรรมศิลป์
หัวหน้าฝ่ายควบสินเชื่อและตรวจสอบ
 
อานนท์ ไหวดี
นิติกร
 
จิดาภา สีทิศ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ
 

พงศักดิ์ เสนพงศ์
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ

   
                   
  พนักงานทั่วไป            
                   
 
 
 
 
 
 
สุรัชฏ์ บุระขจร
นักการ
 
สงบ ทวีวัฒน์
พนักงานขับรถ
 
ธนากร โพธิษา
พนักงานขับรถ
 
วรัชทยา บุระขจร
แม่บ้าน
 
พรศักดิ์ เขตเจริญ
ลูกจ้าง
 
                   
                 
     
ชัชวาล วิเชียรศรี
ลูกจ้าง