ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
                   
         
       
         
กฤษณพันธุ์ แทนไธสง
ผู้จัดการ
       
                   
       
     
              เครือวรรณ ประมงมุข
            รองผู้จัดการ
          
 
             ซ่อนกลิ่น ดีผาย
            รองผู้จัดการ
          
   
                   
  ฝ่ายการเงิน            
                   
 
 
 
 
 
 
วิภาพร กุมภวาปี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
วิมลรัตน์ ขันพนัส
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
วีระชัย เปลรินทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
ปัทมาวดี นาเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
วสันต์ แหล่งสะท้าน
เจ้าหน้าที่การเงิน
                   
  ฝ่ายคอมพิวเตอร์            
                   
     
 
 
   
     
ศรัญญา ชอบขาย
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
 
พจนันท์ ไหวดี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 
วิทิต ไหวดี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
   
                   
  ฝ่ายบัญชี            
                   
     
     
   
     
ดอกไม้ ดลศรี
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
     
สลิตา ลี้รัตนศิริ
เจ้าหน้าที่บัญชี
   
                   
  ฝ่ายสินเชื่อ            
                   
 

คอนทอง วงศ์น้ำคำ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 
 
 
 
   
ชาตรี สุขรัตน์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
ลดารัตน์ ดลโสภณ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
ธัลยภัสสร์ คุณุ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
สุชีรา โคตะชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
                 
   
 
 
   
     
กัลยารัตน์ ผดุงเวียง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
สรณ์สิริรดา เจริญทรัพยทวี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
   
                   
  ฝ่ายสวัสดิการ            
                   
     
 
 
   
     
ทรงพร จันทะแสน
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
 
 
สบาไพร หาญชนะ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
   
                   
  ฝ่ายธุรการ/พัสดุ            
                   
 
 
 
 
 
 
สากล ดีผาย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
/พัสดุ
 
พงษ์ศักดิ์ เสนพงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
วันเฉลิม แหล่งสะท้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
วชิรวิทย์ ศรีหาคลัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
จิดาภา สิทิศ
เลขานุการ
                   
 
               
 

 

               
  ฝ่ายกฎหมาย/ควบคุมและติดตามหนี้            
                   
 
 
 
 
   
 
นายอานนท์ ไหวดี
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย/
ควบคุมและติดตามหนี้
 
กัษมา พรมฐาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ
 
ปฏิรูป พุทธมอญ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ
 

 

            
                   
  ฝ่ายอาคารสถานที่/ยานพาหนะ            
                   
 
 
 
 
 
 
วสันต์ แหล่งสะท้าน
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
/ยานพาหนะ
 
สงบ ทวีวัฒน์
พนักงานขับรถ
 
ธนกร โพธิษา
พนักงานขับรถ
 
สุรัชฏ์ บุระขจร
นักการ
 
วรัชทยา วงกันยา
แม่บ้าน
 
                   
                   
      

 

 

 

 

 

 

 

 


นายชัชวาล วิเชียรศรี
ลูกจ้าง