ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
           
     
   
     
นางมยุรี โอวาทกานนท์
ผู้จัดการ
   
           
     
   
     
นางสุพรรณ ผดุงเวียง
รองผู้จัดการ
   
           
  ฝ่ายการเงิน      
           
 
 
น.ส.วิภาพร กุมภวาปี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางวิมลรัตน์ ขันพนัส
เจ้าหน้าที่ การเงิน
วีระชัย เปลรินทร์
เจ้าหน้าที่ การเงิน
น.ส.ปัทมาวดี นาเมืองรักษ์
เจ้าหน้าที่ การเงิน
นายวสันต์ แหล่งสะท้าน
เจ้าหน้าที่ การเงิน
           
  ฝ่ายคอมพิวเตอร์      
           
   
 
   
นางศรัญญา ชอบขาย
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร
นางพจนันท์ เทศสีหา
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร
นายวิทิต ไหวดี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 
           
  ฝ่ายบัญชี      
           
   
 
 
   
นางดอกไม้ โยธายุทร
หัวหน้าฝ่ายบัญช
 
น.ส.สลิตา ลี้รัตนศิริ
เจ้าหน้าที่บัญช
 
           
  ฝ่ายเงินกู้และทะเบียนหุ้น      
           
 

นางซ่อนกลิ่น ดีผาย
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้และทะเบียนหุ้น
 
นายชาตรี สุขรัตน์
เจ้าหน้าที่เงินกู้
นางลดารัตน์ ดลโสภณ
เจ้าหน้าที่เงินก
ู้
นางสุพรทิพย์ คุณุ
เจ้าหน้าที่เงินกู้
น.ส.สุชีรา โคตะชัย
เจ้าหน้าที่เงินกู้
         
 
 
   
น.ส.กัลยารัตน์ ผดุงเวียง
เจ้าหน้าที่เงินก
ู้
นางกัษมา พรมฐาน
เจ้าหน้าที่เงินก
ู้
นางทรพร จันทะแสน
เจ้าหน้าที่เงินก
ู้
 
           
  ฝ่ายสวัสดิการ      
           
   
 
   
นางเครือวรรณ ประมงมุข
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
น.ส.สบาไพร หาญชนะ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
 
           
  ฝ่ายธุรการ      
           
 
 
นายสากล ดีผาย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายพงศักดิ์ เสนพงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.พัชรานุช ลาตวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.สรณ์สิริ เขตเจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางคอนทอง วงศ์น้ำคำ
เลขานุการ
           
 
       
 

 

       
  ฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ      
           
 
 
 
นายสมยศ ธรรมศิลป์
หัวหน้าฝ่ายควบสินเชื่อและตรวจสอบ
นายอานนท์ ไหวดี
นิติกร
น.ส.จิดาภา สีทิศ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ
นายภักดี ลือชา
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ
 
           
  พนักงานทั่วไป      
           
 
 
นายสงบ ทวีวัฒน์
พนักงานขับรถ
นายสุรัตน์ บุระขจร
นักการ
นายธนากร โพธิษา
ลูกจ้างทั่วไป