วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมแก้ไข
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯโดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสมาชิก
เข้าประชุมมีจุดประสงค์ที่จะแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมให้มีความสอดคล้องกับฉบับร่างของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่วิสามัญต่อไป

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม Website
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561