วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจัดฝึกอบรมสมาชิกที่หักเก็บเงินไม่ครบ เพื่อหารือแก้ปัญหาและแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้จ่ายในแต่เดือนได้อย่างคล่องตัว