วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเข้าเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด โดยประธานธงชัย พุทธมอญ คณะกรรมการและผู้จัดการให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งปรึกษาปัญหาและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานของสหกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป