วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัดจัดประชุมสัมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาหลักการธรรมาภิบาลและนำมาพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า