วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ได้จัดประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงานเขตฯ ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการหักเงินประจำเดือนของสมาชิกโดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเขตการศึกษาทุกเขตที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย