วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ประธานธงชัย พุทธมอญ ประธานกรรมการ นายสุริยา โคตะชัย รองประธานคนที่ 2 และผู้จัดการมยุรี โอวาทกานนท์ ได้เซ็นต์สัญญาเงินกู้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด และ ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด