วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ประธานธงชัย พุทธมอญ,นายลือชัย ศรีหาคลัง คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด และ
ผู้จัดการมยุรี โอวาทกานนท์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมที่ สพป.รอ.เขต1 และ ศาลากลางจังหวัด แห่งละ 5,000 บาท