สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัดจัดประชุมเรื่องธรรมาภิบาล โดยประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯนายธงชัย พุทธมอญ และ
คณะกรรมการ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาหลักการธรรมาภิบาล และได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อ
รอการประเมิน